sobota, 26 lutego 2011

Elektroujemność pierwiastków

Elektroujemność pierwiastków - jest to miara przyciągania elektronów przez dany pierwiastek podczas tworzenia wiązania z innym pierwiastkiem. Im wyższą wartość ma elektroujemność danego pierwiastka tym silniej przyciąga on elektrony w wiązaniu w swoją stronę- w rezultacie czego powstaje polaryzacja wiązania. Używa jest zazwyczaj skala elektroujemności wg Paulinga. Gdy jakiś pierwiastek słabo przyciąga elektrony, jak np potas, to możemy powiedzieć, że jest to elektrododatni pierwiastek. W układzie okresowym elektroujemność pierwiastków wzrasta z dołu do góry w grupie i z lewej do prawej w okresie (czyli tak samo jak charakter kwasowy pierwiastków i niemetaliczny). Trzeba pamiętać również o tym,że nie są to sztywno przypisane wartości, gdyż w zależności od otoczenia danego pierwiastka wartość jego elektroujemności może się nieznacznie zmieniać. Na wartość elektroujemności może wpływać rodzaj hybrydyzacji, wiązania, stopień utlenienia pierwiastka czy też rodzaju pierwiastka z jakim tworzy dany pierwiastek wiązanie.

środa, 9 lutego 2011

Wartościowość grup głównych względem tlenu i wodoru

Grupa układu okresowego
I
II
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Wzór połączenia z tlenem
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
Cl2O7
-
Maksymalna wartościowość względem tlenu
I
II
III
IV
V
VI
VII
0
Wzór połączenia z wodorem
NaH
MgH2
AlH3
SiH4
PH3
H2S
HCl
-
Maksymalna wartościowość względem wodoru
I
II
III
IV
III
II
I
0

wtorek, 8 lutego 2011

Badanie aktywności metali

Doświadczenie:
      Do trzech probówek wlewamy wodę. Do każdej z nich dodajemy kilka kropel fenoloftaleiny ( abyśmy mogli sprawdzić odczyn {kwasowy/zasadowy] roztworu,który powstanie). Do kolejnych probówek dodajemy:
1. Sód (Na)
2.Potas (K)
3.Magnez (Mg)

Obserwacje dla probówki:
1. Sód w zetknięciu z wodą zaczyna się "kręcić" po powierzchni i rozpuszczać się
2.Potas w zetknięciu z wodą zaczyna gwałtownie się palić  - reakcja następuje błyskawicznie
3.Magnez z wodą reaguje wyjątkowo wolno - by przyspieszyć reakcję możemy podgrzać roztwór

W każdym przypadku roztwór zabarwiał się na malinowo (pod wpływem fenoloftaleiny) oznacza to,że powstający roztwór posiada odczyn zasadowy.


1. 2Na + 2H2O -----> 2NaOH + H2 ↑                  -powstaje wodorotlenek sodu
2. 2K + 2H2O -----> 2KOH + H2 ↑                     -powstaje wodorotlenek potasu
3. Mg + 2H2O -----> Mg(OH)2 + H2 ↑                 -powstaje wodorotlenek magnezu


gdzie: ↑ - oznacza,że powstający gazowy wodór ulatuje do atmosfery


Wnioski z doświadczenia:
Potas jest bardziej aktywny od sodu, natomiast sód jest bardziej aktywny od magnezu. Można więc stwierdzić,że aktywność metali wzrasta od góry do dołu w grupie i od prawej do lewej w okresie (w układzie okresowym).

środa, 2 lutego 2011

Budowa atomu,a położenie pierwiastka w układzie okresowym


11Na ----> 1s2 2s2 2p6 3s1 - 1e- => Na+ [1s2 2s2 2p6 ] => Na+ [Ne]

Jeżeli atom sodu odda jeden swój elektron (np w wyniku wiązania jonowego) to jego konfiguracja staje się taka sama jak konfiguracja neonu.

17Cl ----> 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 + 1e- => Cl- [1s2 2s2 2p6 3s2 3p6] => [Ar]

Jeżeli atom chloru przyjmie jeden elektron (powstaje anion – czyli jon ujemnie naładowany( przeciwieństwem jest kation -tak jak dla sodu)) to jego konfiguracja przyjmuje konfigurację argonu.

Podział grup na przynależności metaliczne:
1 X* -1e- => X+ -metale
2 X : -2e- => X2+ -metale
13 *X: -3e- => X3+ -metale
14 :X: -metale i niemetale
15 :X:* +3e- => X3- -niemetale
16 *:X:* +2e- => X2- -niemetale
17 **:X:* +1e- => X- -niemetale
18 **:X:** -gazy szlachetne

To ile dany pierwiastek jest w stanie oddać lub przyjąć elektronów podyktowane jest tzw regułą oktetu elektronowego. Oznacza to, że każdy pierwiastek w układzie okresowym dąży do tego aby jego konfiguracja elektronowa przypominała tą, którą posiada najbliższy temu pierwiastkowi gaz szlachetny – to znaczy,że poza pierwiastkami, którym najbliżej jest do do helu ( tu obowiązuje regułą dubletu = 2elektrony), wszystkie chcą mieć na powłoce walencyjnej 8 elektronów (ns2 np6).

Spoglądając na układ okresowy możemy stwierdzić, że:
-od prawej do lewej wzrasta charakter metaliczny pierwiastków
-od lewej do prawej wzrasta charakter niemetaliczny pierwiastków

-od góry do dołu wzrasta charakter metaliczny pierwiastków
-od dołu do góry wzrasta charakter niemetaliczny pierwiastków

Mg -----> MgO -----> Mg(OH)2
S -----> SO2 -----> H2SO3

2Mg + O2 -----> 2MgO
MgO + H2O -----> Mg(OH)2

S + O2 -----> SO2
SO2 + H2O ------> H2SO3

Mg(OH)2 + H2SO3 -----> MgSO3 + 2H2O


wtorek, 1 lutego 2011

Podział układu okresowego na bloki: s, p, d, f

Elektrony walencyjne – elektrony znajdujące się na ostatniej najbardziej zewnętrznej powłoce elektronowej – zwanej powłoką walencyjną

Blok s – są to pierwiastki grupy I i II. Elektrony walencyjne mają konfigurację ns (gdzie "n" to odpowiednia powłoka)

np 56Ba [54Xe] 6s2
- dla baru mamy do czynienia z konfiguracją taką samą jak dla gazu szlachetnego (ksenonu) + dodatkowo są jeszcze dwa elektrony, które są na ostatniej powłoce (s). Na ostatniej (szóstej) powłoce są elektrony tylko na orbitalu s ,stad też nazwa - blok s, ponieważ wszystkie pierwiastki znajdujące się w nim posiadają elektrony walencyjne tylko na orbitalu s.

Blok p – są to pierwiastki grup od XIII do XVIII. Konfiguracja elektronów walencyjnych tych pierwiastków ma postać: ns np

np 16S [10Ne] 3s2 3p4

Blok d – ten blok tworzą pierwiastki grup III – XII (tak zwane grupy poboczne). Ich konfiguracja walencyjne przedstawia się następująco: ns (n-1)d

np 40Zr [36Kr] 5s2 4d2

Blok f – należą do niego lantanowce i aktynowce, dla których konfiguracja elektronów walencyjnych ma postać: ns (n-1)d1 (n-2)f

Przykłady:

19K – potas leży w 4 okresie układu okresowego i pierwszej grupie,a więc w skrócie jego konfiguracja elektronowa przedstawia się następująco:
[18Ar] 4s1

23V – wanad także leży w 4 okresie,ale w bloku d,więc jego konfiguracja będzie wyglądać:
[18Ar] 4s2 3d3

20Ca – wapń leży również w 4 okresie lecz w drugiej grupie:
[18Ar] 4s2

21Sc – skand, 4 okres, 3 grupa:
[18Ar] 4s2 3d1

Wyjątki:

24Cr – chrom, 4 okres, 6 grupa:
[18Ar] 4s1 3d5

29Cu – miedź, 4 okres, 11 grupa:
[18Ar] 4s1 3d10
Dla wyjątków mamy do czynienia z tak zwaną promocją elektronową. Przyczyną takiego stanu jest to,że korzystniej (energetycznie) jest uzupełnić do końca orbitale d, niż wypełniać do końca najpierw orbital s (który powinien być uzupełniany w pierwszej kolejności).
[to oczywiście nie są wszystkie wyjątki - ale są to te,które są użyteczne w liceum]